Schiedammers & de stad samen aan de slag

Ondernemers vragen helder beleid

Op 6 november hadden vijftien Schiedammers, waaronder winkeliers, onderzoekers en ambtenaren, een boeiende en af en toe kritische discussie over het ondernemen in Schiedam. Centraal stond de vraag hoe we het in Schiedam beter kunnen doen. Gespreksleider van de bijeenkomst was Hüseyin Kalyoncu, medewerker bij de gemeente Schiedam.

1.     Parkeren in het centrum

In ‘het gele pand’ aan de Hoogstraat 85 begon de discussie over het parkeren in het centrum. De aanwezige ondernemers hadden vragen bij het parkeerbeleid in Schiedam. Er gelden diverse parkeerregimes in het Centrum en dit werkt verwarrend. Op sommige plaatsen in het centrum kun je alleen een dagkaart kopen en dat is duur als je maar kort wil parkeren. Over het parkeerbeleid in de binnenstad, maar wellicht ook op andere beleidsterreinen, zou de gemeente regelmatig contact moeten houden met de belanghebbenden om de werking van het beleid te evalueren en zo nodig bij te stellen. Dus niet wachten tot het moment dat het parkeerbeleid aan een herijking toe is!

Hoe kan het beter? Het kan niet moeilijk zijn om voor het winkelende publiek automaten voor bijvoorbeeld één uur in te stellen, en op sommige plekken ‘kort parkeerzones’ in te voeren. Nadeel is dat de gemeente meer kosten moet maken omdat vaker moet worden gecontroleerd. De aanwezigen wilden dit idee inbrengen als voorstel voor SchiedamsDOEN.

2.     Gemeentelijke communicatie.

De aanwezigen bespreken de communicatie van de gemeente aan de inwoners van Schiedam. Communicatie is een knelpunt binnen de gemeente Schiedam en moet volgens de groep zeker verbeteren.

Ten eerste wordt er niet genoeg gecommuniceerd. Gemeente en burgers zouden constant in overleg moeten zijn met elkaar. Ten tweede kun je de informatie over maatregelen in de stad soms niet goed of helemaal niet vinden. Ten derde is bij een aantal aanwezigen kritiek op het grote aantal plannen van de gemeente en ook de kwaliteit van de plannen kan beter. Tot slot: er wordt nu te willekeurig met beleid omgegaan. Het komt voor dat het beleid wordt aangepast als er één iemand klaagt. In het bedrijfsleven gaat dat anders: daar maakt men beleid, voert dat uit, evalueert dat en stuurt bij. Goede communicatie over beleid is heel belangrijk en als er beleid wordt bepaald, moet heel goed uitgelegd worden waarom. De gemeente moet het beleid goed beargumenteren en ervoor zorgen dat de argumentatie altijd eenvoudig te vinden is voor de belanghebbenden. Daarbij zou de gemeente ook meer zichtbaar moeten maken op welke wijze ze de belangen heeft afgewogen.

Er worden in de groep verbeterpunten genoemd. Besluiten en beleid moeten in ieder geval goed vindbaar zijn op de gemeentelijke website. Ook vraagt men zich af waarom de gemeente geen vast evaluatiemoment heeft voor besluiten. De groep vindt dat er duidelijke momenten moeten zijn dat je ideeën kan inbrengen. De gemeente moet bewoners meenemen in het maken van beleid. Gemeente en Schiedammers moeten continu in gesprek blijven met elkaar om het beleid goed bij te sturen. Neem in de procedure voor elk besluit een automatisch toetsingsmoment op, zodat je de vinger aan de pols kunt houden. Dat gebeurt nu wel bij de afdeling Onderwijs, want de rijksfinanciering, waarmee wordt gewerkt, vergt een automatische evaluatie.

3.     Citymarketing

Ander onderwerp van deze Ondernemersbijeenkomst was ‘het vermarkten van de stad’. Nu is Schiedam te vaak negatief in het nieuws. Je kunt bijvoorbeeld op alle websites mooie foto’s van Schiedam plaatsen en zo laten zien hoe mooi de stad is. Zoals ook gebeurde bij de Sinterklaasintocht toen Schiedam op de nationale TV kwam.

4.     Stadsvisie 2030

Je moet beleid altijd goed blijven toetsen aan de visie. Zo werkt het ook met de Stadsvisie 2030. De groep vindt dat op deze manier ook met andere stedelijke varianten moet worden omgegaan. Ambtenaren moeten beter zichtbaar maken wat ze doen voor de stad. Ambtenaren en bewoners van Schiedam zouden hun kennis beter moeten delen. De gemeente kan een meer adviserende rol krijgen. Zo kan een ambtenaar bijvoorbeeld advies geven op een plan en dit beargumenteren vanuit zijn deskundigheid.

Op dit moment vindt de actualisatie van de Stadsvisie2030 plaats. In de Stadsvisie zou de nieuwe rol van de gemeente en van de burgers en ondernemers van Schiedam op hoofdlijnen kunnen worden geformuleerd. De evaluatie van wat eerder is besproken, moet hierin worden meegenomen.

5.     Conclusie

a)     Maak gebruik van de burgerkracht. Wederkerigheid is heel belangrijk. Een mooi voorbeeld daarvan is het convenant dat de gemeente met de bewoners rondom de Plantage hebben gesloten.

b)    Schiedammers willen meedenken en meepraten over wat er in de stad gebeurt. Dan kunnen onderwerpen ook ‘een ding van ons samen’ worden, en kunnen bewoners in coproductie zaken oppakken met de gemeente, of kunnen zaken helemaal door bewoners worden opgepakt.

c)     De gemeente kan een regiefunctie op zich nemen en zich richten op kerntaken en doelgerichter communiceren. Schiedammers willen best meer verantwoordelijkheid dragen. Het hoort ook bij bestuurlijke vernieuwing om er ‘aan de voorkant’ burgers bij te betrekken.

d)    “Het moet WIJ worden, niet wij en zij”. Belangrijk slotwoord: Deel je successen!