Schiedammers & de stad samen aan de slag

Geef antwoord: ‘nee’ is ook een antwoord

Onder leiding van gespreksleider Marieke Wijsman, medewerkster van de gemeente Schiedam, spraken op 25 september dertien Schiedammers en acht ambtenaren in het restaurant van Facilicom in Vijfsluizen over een mogelijke nieuwe samenwerking. Een van de opmerkingen was dat ‘dit weer een heel wit overleg is, want waar zijn de 117 nationaliteiten van Schiedam?’

Het gesprek ging er voornamelijk over hoe de relatie tussen de Schiedammers en de gemeentelijke organisatie kan verbeteren:

  • Er is vooral behoefte aan duidelijke communicatie, waarbij ambtenaren beter zouden kunnen luisteren naar bewoners wanneer zij iets delen over hun eigen wijk en buurt.
  • En wanneer er een vraag komt vanuit de buurt naar de gemeente, is het fijn als daar op tijd een antwoord over komt. Dat mag ook ‘nee’ zijn, want ‘nee, dat kan niet’ is ook een antwoord.
  • Bewoners ervaren de (wijk)overleggen vaak als te grootschalig. Soms is het fijn als er in kleine kring wordt overlegd, zodat ieders vragen aan bod kunnen komen. Je kunt denken aan buurtcomités i.p.v. de grootschalige wijkoverleggen waarin telkens een flink aantal acties de revue moeten passeren. Het buurtcomité zou kunnen samenwerken met een intermediair van de gemeente, zoals ook de wijkprocesmanagers een intermediair zijn.
  • Er is niet altijd duidelijk wat zeggenschap precies inhoudt. Schiedammers vinden het fijn als de kaders waarbinnen je mag en kan meepraten, duidelijk worden overgebracht. Zo ontstaan er geen valse verwachtingen.
  • De visie en de doelen van de gemeente zijn soms wat abstract. Schiedammers vinden het duidelijker als ze concreet worden gemaakt en consequent worden gedeeld.
  • De gemeenteambtenaren zouden allemaal eenzelfde wervende houding moeten hebben naar de Schiedammers. Aan de balie van het Klant Contact Centrum zijn de ambtenaren nu heel vriendelijk en klantgericht naar de Schiedammers. Een vraag wordt daar niet als ‘lastig’ gezien. Daaraan kunnen andere afdelingen een voorbeeld nemen.
  • De Schiedammers voelen zich nu alleen betrokken bij onderwerpen ‘op straatniveau’, maar sommigen willen ook graag participeren op beleidsniveau.
  • Burgers kunnen vaak hele goede ideeën hebben voor de buurt, wijk of stad, waarbij de gemeente alleen hoeft te faciliteren om de burgers het idee te laten uitvoeren. Zo worden in verschillende wijken nu al stukken groen onderhouden door de buurtbewoners zelf. Vanuit Pameijer in De Gorzen kwam het aanbod om door Pameijer-medewerkers een hondenuitlaatservice of boodschappenservice op te zetten voor de buurtbewoners.
  • Het wijkoverleg zou een andere vorm kunnen krijgen, meer een platform waarop alle ideeën uit de wijk kunnen invliegen.
  • foto