Schiedammers & de stad samen aan de slag

Stemming

Uitslag stemming op 28 januari 2014 bekendgemaakt

Indieners van voorstellen en hun partners, stemmers, gemeenteraadsleden, ambtenaren en collegeleden waren aanwezig om de onthulling bij te wonen. Jet Sol betrok alle aanwezigen met flitsende interviews.

Wethouder Mario Stam en gemeentesecretaris Jan van Ginkel, die SchiedamsDOEN opstartten, toonden zich heel trots op het resultaat. Burgemeester Cor Lamers garandeerde dat de winnende vijf voorstellen nog in 2014 worden uitgevoerd, welk college er na de verkiezingen ook wordt gevormd.

Burger- én ambtenarenparticipatie

Wethouder Mario Stam, verantwoordelijk voor burgerparticipatie, benadrukte dat SchiedamsDOEN de open communicatie met de stad versterkt. Nu er minder ambtenaren over blijven, wordt het nog belangrijker dat ambtenaren en Schiedammers samen aan hun stad werken. Het doel is niet alleen burgerparticipatie, maar ook ambtenarenparticipatie.

Jan van Ginkel legde uit dat hij als gemeentesecretaris, dus als baas van alle ambtenaren, die ambtenarenparticipatie gaat garanderen. Daarom heeft hij voor 2014 een projectmanager SchiedamsDOEN aangesteld: Annemiek Verzijl.

Nicole Cup, medewerkster van de gemeente, en Manja van der Plasse, actieve Schiedamse, legden uit waar zij als leden van de Haalbaarheidscommissie op hadden gelet. Ze benadrukten dat ze veel goede ideeën helaas hadden moeten afkeuren omdat ze helaas niet aan alle strenge criteria voldeden.

Steun van gemeenteraad

Burgemeester Cor Lamers vertelde presentatrice Jet Sol dat hij minimaal vijf voorstellen wil realiseren in 2014. Hij bood de winnaars met hun eventuele partners een lunch aan met de collegeleden op 25 februari. Burgemeester Lamers zal alle wethouders persoonlijk aan een winnend idee verbinden en ervoor zorgen dat de volgende wethouders het stokje overnemen. Daarin heeft hij de steun van de gemeenteraad want de raad heeft unaniem een motie aangenomen waarin staat dat Schiedams DOEN ook in 2014 moet doorgaan met het vormen van een stad waarin samenwerking centraal staat.

Op 1: Burgerkennisnetwerk

Het voorstel van Huib Sneep voor de ‘Vorming van het burgerkennisnetwerk’ werd met 225 stemmen glansrijk eerste. Sneep – zelf bomendeskundige bij uitstek – stelt voor dat de gemeente in de voorbereiding van projecten in de buitenruimte op basis van gelijkwaardigheid gaat samenwerken met Schiedamse burgers die professionele kennis hebben. De Schiedammers kunnen hun vakkennis gratis inzetten voor de verbetering van de kwaliteit op dat onderdeel waar zij zelf deskundig in zijn. Omdat ze meestal al lang in de stad wonen, weten ze wat er in die wijk speelt en waar behoefte aan is. Met hun vakkennis kunnen ze direct antwoorden geven op vragen van hun medeburgers. De burgerdeskundige wordt een gelijkwaardig lid van het projectteam.

Jan Willem de Boer van Look TV interviewt winnaar Huib Sneep

Op 2: Spelen in de natuur

Rien Adriaanse kreeg met zijn voorstel voor ‘Spelen in de natuur’ 114 stemmen en werd daarmee tweede. Hij wil een natuurlijke speellocatie realiseren voor de jeugd door samenwerking tussen gemeentelijke diensten en vrijwilligers, leden en ouders van de 4 Scoutinggroepen in Schiedam. Met water, heuvels, bomen en struiken, hindernissen, vlotten, bruggen, hutten en dergelijke, wil hij de strook grond tussen de A20 en de spoorlijn (de uiterste punt bij de Parkweg) omtoveren tot speellocatie. Vrijwilligers, ouders, jeugdleden en omwonenden kunnen zich samen inzetten voor de realisatie en voor het beheer van de speelplek. Om de kosten laag te houden kunnen overbodige materialen zoals grond, dode bomen, rioolbuizen en dergelijke, worden hergebruikt.

Op 3: Bouwen aan de Sodafabriek

Met 72 stemmen werd Peter van Velzen trotse derde met zijn voorstel voor ‘Jong en oud bouwen samen aan de Sodafabriek’. Architect Van Velzen stelt voor om jongeren tot 25 jaar en ouderen dan 55 jaar uit de bouwwereld, die zoeken naar een baan via Werk en Inkomen, te laten samenwerken aan de herontwikkeling van de Sodafabriek. Door een onervaren ‘leerling’ en een ervaren ‘meester’ aan elkaar te koppelen en ze onder vakkundige begeleiding en omstandigheden te laten bouwen aan een project dat ook een sociaal belang voor de stad heeft, worden allerlei positieve doelen gediend. De Sodafabriek is hiervoor een geschikt project.

Op 4: Stadsimker

Herbert Nikkels stuurde als derde inzender zijn voorstel voor een ‘Stadsimker’ in. Hij eindigde daarmee met 55 stemmen op de vierde plaats! Nu de bijenstand gevaar loopt en ook in Schiedam initiatieven worden ontplooid om bij-vriendelijke omgevingen in te richten, stelt Nikkels voor om een Stadsimker aan te stellen die Schiedam zo bij-vriendelijk mogelijk te maken. Hij/zij adviseert tevens over het inrichting van bij-vriendelijk groen en mag in ruil daarvoor bijenkasten plaatsen en de honing verkopen. Zo ontstaat een gezondere omgeving en meer bijen-groen.

Op 5: Kunst in de etalage

Bob van Vliet, bekend Gorzenaar en muzikant, beklom de vijfde plaats met zijn voorstel voor ‘Kunst in de etalage’. Van Vliet wil in de langdurig leegstaande winkelruimten in Schiedam kunstenaars hun werk laten exposeren. Hij doet dit al met succes al in andere steden zoals Woensdrecht en Bergen op Zoom. Zo worden de winkels aantrekkelijk, gaat het onroerend goed niet achteruit, wordt vandalisme voorkomen en kan een groot publiek kennis kan nemen van de kunstwerken. De kunstenaars kunnen in contact komen met omwonenden en Schiedam wordt er mooier van.

Plaats 6 tot en met 10

Op de zesde tot en met de tiende plaats eindigden respectievelijk: ‘Huiswerkbegeleiding op de basisscholen’, ‘Gratis wi-fi in de binnenstad’, ‘Stadslandbouw of sportveldjes op braakliggende grond’, ‘Vergroening van alle geluidsschermen rond Schiedam’ en ‘Buurtpreventie in Groenoord’.

Uitvoering voorstellen

Projectmanager SchiedamsDOEN Annemiek Verzijl wil alle Top Tien-voorstellen zo snel mogelijk realiseren en over alle ideeën snel in gesprek zal gaan. Via de website www.schiedamsdoen.nl wordt iedereen op de hoogte gehouden van de voortgang van uitvoering. Wie wil meewerken aan de uitvoering van de winnende voorstellen, of zich wil ontfermen over een ander ingediend idee, kan haar mailen via annemiekverzijl@schiedamsdoen.nl

Zelf met een voorstel aan de slag?

Bent u zelf bezig om één van de voorstellen uit te voeren? Vertel het ons dan via post@schiedamsdoen.nl. We zetten uw verhaal graag op deze website. Vermeld s.v.p. ook uw telefoonnummer, dan kunnen we u bellen om uw verhaal te horen en hierna te beschrijven.

Wethouders verbinden zich aan Top Vijf Voorstellen:

Na lunch met enthousiaste collegeleden:

Vijf winnende voorstellen SchiedamsDOEN snel uitvoeren!

Tijdens een gezellige en inhoudelijke lunch bespraken de vijf winnaars van SchiedamsDOEN op 25 februari met burgemeester, wethouders en SchiedamsDOEN-teamleden hoe zij samen de winnende voorstellen willen uitvoeren. Burgemeester Lamers maakte bij het begin van de lunch bekend welke wethouder wordt gekoppeld aan welk voorstel. Opvallend is dat de voorstellen niet gekoppeld zijn aan de portefeuilles van de wethouders. De wethouders zijn enthousiast over de samenwerking: “We moeten nu snel overgaan tot daden!” Zij staan ervoor garant dat binnen de gemeente alle deuren open gaan om de voorstellen verder uit te werken en uit te voeren.

doen-teams-5843

Burgerkennisnetwerk

Winnaar Huib Sneep is met zijn voorstel voor de ‘Vorming van het burgerkennisnetwerk’ gekoppeld aan wethouder Peter Groeneweg. Over zijn voorstel om de (gratis) vakkennis van Schiedammers beter in te zetten voor de stad, gaat Groeneweg snel in overleg, samen met Huib, een aantal Schiedammers en enkele ambtenaren: “Belangrijk is dat we het sámen gaan doen. Misschien moeten we klein maar concreet met een pilot beginnen, en het langzaam tot een goed model uitbouwen.”

doen-teams-5778

Spelen in de natuur

Rien Adriaanse vertelde over zijn voorstel ‘Spelen in de natuur’ aan wethouder Nathalie Gouweleeuw dat hij voor de realisatie van zijn natuurlijke speellocatie juist een grote rol weggelegd ziet voor de kinderen: “Met de kinderen van de vier Scoutinggroepen in Schiedam kunnen we zelf een hele leuke speelplaats bouwen met vlotten, bruggen, hutten en dergelijke. Voor de grond en de veiligheid hebben we de steun van de gemeente nodig.”

doen-teams-5804

Sodafabriek

“De herontwikkelde Sodafabriek gaat er hoe dan ook komen”, stelde architect Peter van Velzen aan ‘zijn’ wethouder Johan Grijzen. Met zijn voorstel voor ‘Jong en oud bouwen samen aan de Sodafabriek’ wil Van Velzen werkloze jongeren en ouderen uit de bouwwereld samen laten werken aan de Sodafabriek: “Mijn slogan voor het project Sodafabriek is ‘steek je nek uit’ en SchiedamsDoen helpt ons daarbij. Het biedt de kans om weer nieuwe touwtjes aan elkaar te knopen, mensen met kennis en kunde met elkaar in contact te brengen. En als er geen touwtjes geknoopt kunnen worden, stagneert niet meteen het project. SchiedamsDoen versterkt ons uitgangspunt om de Sodafabriek een maatschappelijke functie en waarde te geven.”

doen-teams-5821

Stadsimker

“The sky is the limit” zo eindigde Herbert Nikkels het gesprek met wethouder Mario Stam over de mogelijke inzet van een Stadsimker die Schiedam bij-vriendelijk kan maken. Nikkels: “Samen met Mario Stam hebben we nu al tal van andere mogelijkheden besproken. Wat kan je samen met scholen doen, hoe kun je de stad uitnodigen, hoe gaan we mogelijke plekken en bestaande initiatieven inventariseren? We gaan snel concreet aan de slag!”

doen-teams-5794

Op 5: Kunst in de etalage

“De kunstenaars staan te trappelen om hun werk te laten zien”, vertelde Bob van Vliet over zijn project ‘Kunst in de etalage’. Wethouder Arie Wijten gaat de bekende zanger en kunstenaar helpen om langdurig leegstaande winkelruimten in Schiedam te vullen met kunst, waardoor de winkels aantrekkelijker worden. Bob van Vliet heeft dat ook al uitgevoerd in Woensdrecht en Bergen op Zoom.

doen-teams-5799

Ook aandacht voor vijf tot en met tien

Burgemeester Cor Lamers benadrukte dat de eerste vijf winnende voorstellen van Schiedams DOEN in 2014 worden uitgevoerd, mits er sprake is van een co-productie. “Het is een gezamenlijk project met gelijkwaardige partners: de Schiedammers en de ambtenaren. We gaan samen voor het best mogelijke resultaat. Daarnaast hoop ik ook de nummers zes tot en met tien nog dit jaar concreet te kunnen helpen bij de realisatie van hun voorstellen.”

doen-teams-5825doen-teams-5827doen-teams-5829

Voortgang zicht op website

De gemeente gaat, in overleg met de initiatiefnemers, via deze website iedereen op de hoogte houden van de voortgang van uitvoering. Wie wil meewerken aan de uitvoering van de winnende voorstellen, of zich wil ontfermen over een ander ingediend idee, kan dit mailen via post@schiedamsdoen.nl.

Erkennen van wederzijdse deskundigheid

Schiedams DOEN is een vervolg op de gesprekken voor de vorming van de Stadsvisie2030, Buurtalliantie-sessies, Burgerkracht-discussies en de wijkvouchers. Door samen te werken aan méér sociale samenhang en door een grotere onderlinge betrokkenheid, kunnen we samen bijdragen aan een beter Schiedam. Centrale vraag is: HOE gaan we dat DOEN? Daarover hebben zowel Schiedammers als ambtenaren prachtige suggesties gedaan die al meteen leidden tot erkenning van wederzijdse deskundigheid. We gaan elkaars kennis en kunde beter benutten. Zo kunnen we gelijkwaardiger gaan werken. Schiedams DOEN wordt Schiedam DOET.

Als burger wil je serieus worden genomen. Wij hebben veel talent en kennis in de stad. De gemeente moet niet alles overnemen.

HOE gaan we het samen DOEN?

De gemeente Schiedam wil een aantal werkwijzen verbeteren waardoor we beter, goedkoper, efficiënter en toegankelijker kunnen gaan werken. Daarvoor wil de gemeente:

  1. Schiedammers meer zeggenschap geven over hun eigen leefomgeving.
  2. De relatie tussen de Schiedammers en de gemeentelijke organisatie verbeteren.
  3. De interne en externe dienstverlening verbeteren.

De gemeente wil graag van alle Schiedammers horen HOE we dat samen het beste kunnen DOEN!

131 voorstellen ingediend

Zowel Schiedammers als Schiedamse ambtenaren konden tot en met 30 november op deze website hun suggesties voor een andere werkwijze aangeven. Ambtenaren die niet in Schiedam wonen, maar wel bij de gemeente Schiedam werken, werden ook uitgenodigd om hun suggesties in te dienen. U kon als persoon én als groep een idee indienen. De voorstellen die uit de wijkgesprekken voortkwamen, vindt u op de pagina ‘Meepraten’ bij de verslagen van de brainstormsessies.

Haalbaarheidscommissie

Van 6 november tot 14 december heeft de Haalbaarheidscommissie alle 131 ingezonden voorstellen beoordeeld. Acht bewoners uit de verschillende wijken en zes ambtenaren van verschillende afdelingen bekeken of alle voorstellen wel echt haalbaar zijn. Alleen die suggesties komen voor stemming in aanmerking. We willen immers zeker weten dat we het voorstel ook echt kunnen gaan DOEN!

De Haalbaarheidscommissie checkte of het voorstel wel binnen de wettelijke kaders valt, of we er echt efficiënter, transparanter of beter door kunnen samenwerken, of het technisch haalbaar en financieel uitvoerbaar is en of het al niet wordt uitgevoerd in een iets andere vorm. Soms kan een idee immers al ‘lopend beleid’ zijn. De goedkeurde voorstellen vindt u nu op de Stem Mee.

hier komt een foto

Op de foto van links naar rechts:

Johan (of Hans) van der Wiel, Roland de Vreede, Herbert Nikkels, Radboud Sinnecker, Sjaak Bijloo, Annemiek Verzijl, (daarvoor zittend:) Maxim de Zeeuw, Manja van der Plasse, (geheel rechts:) Koos van Batenburg. Niet aanwezig voor de foto: Schiedammers Rob Tas en Joke de Haan en ambtenaren Roelof Geijteman, Bas Hovens en Nicole Cup.

SchiedamsDOEN gefilmd

Wat zei minister Plasterk precies?

Wat gaat de gemeente de komende tijd doen met de uitkomsten van Schiedams DOEN? Wat brengen Schiedammers in tijdens zo’n brainstormsessie? U kunt het de komende tijd volgen via filmpjes die we door Dubbelklik laten maken.

Klik hier om alle video’s te bekijken

Sneller – Slimmer – Sympathieker – Servicegerichter – Socialer

Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.

Als je mensen wilt motiveren om te participeren, moet je voorkomen dat ze eerst boos, gefrustreerd en gedemotiveerd worden omdat hun ideeën niet serieus worden genomen.

We moeten als gemeente beter uitleggen waarom we bepaalde keuzes maken. Of móéten maken. Dat kan veel onbegrip voorkomen.

Brainstormsessie

We zien de gemeente als 1 groot blok, maar Jan en Koos zijn nu een mens voor mij en geen ‘ambtenaren’ meer. Als je bij de gemeente bent, wordt er gesproken over ‘de burger’, terwijl we allemaal verschillende Schiedammers zijn.