Schiedammers & de stad samen aan de slag

Schiedamse visie op groen en water

Schiedam verbindt groen en water

Het Burgerkennisnetwerk heeft de eerste klus al geklaard. Het netwerk dacht mee over de de ‘Groen blauwe structuurvisie’, die door de gemeenteraad van Schiedam unaniem is aangenomen en vastgesteld. In deze visie worden de ambities van de burgers van Schiedam over groen en water voor de komende 20 jaar geregeld. De Groen blauwe Structuurvisie vervult uiteenlopende behoeften in de stad om te komen tot een aantrekkelijke, groene en waterrijke stad. Verbinding is daarbinnen een sleutelwoord: historisch, ecologisch, recreatief, noord-zuid.

foto bij Groen Blauwe structuurvisie

Uitstraling en gezondheid

Wethouder Marcel Houtkamp (o.a. ruimtelijke ordening): “Een dichtbebouwde stad als Schiedam zal altijd de uitdaging houden om groen en bebouwing in balans te brengen – en te houden. Het enorme belang van groen voor de uitstraling van de stad en gezondheid van haar inwoners moet daarin altijd zwaar wegen. Het is mooi dat de groenblauwe structuurvisie in volledige samenspraak met een groot aantal uiteenlopende partijen in de stad tot stand is gekomen. We vervullen daarmee een wens van Schiedam en verzekeren haar van duurzame natuurlijke elementen.”

De nieuwe visie

De nieuwe versie van de eerdere Groenvisie (1996) koppelt blauw (water) aan groen. Dit omdat water en groen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en zij beiden verantwoordelijk zijn voor de ecologische waarden van Schiedam. De Groen blauwe structuurvisie heeft veel aandacht voor het verhogen van recreatie- en sportmogelijkheden en het versterken van de zogenaamde stad-landverbindingen, zoals de verbinding Poldervaartroute – Beatrixpark – Midden-Delflandgebied. Ook het behoud en de bereikbaarheid van een aantal cultuurhistorische en ecologische parels zijn in de visie opgenomen. Ambities in de visie zijn onder meer: de Poldervaartroute als meervoudige verbinder (historisch, ecologisch, recreatief, noord-zuid), landijsbaan status van groene parel, stadslandbouw toepassen en onderzoek doen naar de wateropgave in Schiedam west.

Samenwerking als voorbeeld

De Groen blauwe structuurvisie is opgesteld in samenspraak met veel verschillende partijen: Het Schiedams burgerpanel, de Schiedamse gemeenteraad, stichting De Schiedamse Molens, het Burgerkennisnetwerk van SchiedamsDOEN, de Voedselbank, de Poldervaartvereniging, vereniging Vockestaert, het Hoogheemraadschap Delfland, Vrienden van het Beatrixpark, de Fietsersbond en de Middendelflandvereniging.De hieruit ontstane kennisgroep heeft zeer actief bijgedragen aan de visievorming en wordt gezien als voorbeeld voor succesvolle samenwerking tussen gemeente, inwoners en ondernemers.

Uitvoeringsprogramma op maat

Uit een enquête onder het Schiedamse burgerpanel blijkt dat van de 87 % van de Schiedammers groen in de stad belangrijk vindt en uit de begroting blijkt dat de waardering van de buitenruimte al jaren een stijgende lijn laat zien. Om de stijgende lijn vast te houden, wordt aan de Groen blauwe structuurvisie een uitvoeringsprogramma gekoppeld dat concrete acties bevat in het kader van groen en water. De inhoud van het programma wordt bepaald in samenspraak met de stad en biedt ruimte om flexibel aan te haken bij lokale initiatieven.

 

Burgerkennisnetwerk Schiedam
meteen van start met eerste opgave

Huib Sneep kreeg op 28 januari de meeste stemmen voor zijn SchiedamsDOEN-voorstel voor het instellen van een ‘Burgerkennisnetwerk’. De collegeleden beloofden dat ze de vijf voorstellen met de meeste stemmen nog in 2014 zouden helpen realiseren. Maandagavond 15 december 2014 heette wethouder Marcel Houtkamp de eerste 14 leden van het ‘kennisteam’ welkom en overhandigde hij aan Huib Sneep een beeldje dat symbool staat voor onderlinge verbondenheid en samenwerking. Houtkamp beloofde: “Ik ga het beste uit u halen voor de stad!”

combi foto's 1, 15-12-2014

“Het burgerkennisnetwerk is geen vaste organisatie”, legde wethouder Houtkamp uit. “Het start als een transparante database, en de deelnemers van het netwerk bepalen zelf hoe ze het beheer regelen.” In 2014 is met tal van Schiedammers gesproken die in dit kennisnetwerk vrijwillig hun deskundigheid willen inzetten voor de gemeenschap. De gemeente en Huib Sneep vormden samen goede afspraken over de inzetbaar bij de ontwikkeling van beleid. Marcel Houtkamp opperde bij de start meteen een eerste gespreksonderwerp: “Kunnen we een toolkit ontwikkelen voor optimale participatie tussen bewoners en ambtenaren bij bouw- of inrichtingsprojecten in de stad?” En: “De kunst is nu om alle beschikbare kennis in de stad te ontsluiten en samen te brengen.”

combi foto's 2, 15-12-2014

 

 

 

 


Gevraagd en ongevraagd meedenken

“In dit platform combineren we kennis over Schiedam, lokale ervaring én vakmanschap”, legt Huib Sneep uit. “We gaan niet alleen over beleidsontwikkelingen gevraagd en ongevraagd meedenken. Ook over de opzet en uitvoering van de meest uiteenlopende projecten, zowel abstract-beleidsmatig als praktisch-uitvoerend, denken we mee. De gemeente informeert ons over komende activiteiten, onderhoudsplannen of beleidstrajecten. En samen met ambtenaren gaan wij kijken of wij daarbij vanuit onze deskundigheid aandachtspunten hebben.” Daarnaast blijven vanzelfsprekend de reguliere participatie- en inspraaktrajecten bestaan. Een begeleidingscommissie evalueert regelmatig de uitgevoerde projecten en bekijkt op basis van die evaluatie of de aanpak moet worden bijgesteld.

combi foto's 3, 15-12-2014

Professional? Meld je ook aan!

Het kennisnetwerk bestaat inmiddels uit deskundigen op het gebied van de inrichting van de openbare ruimte, (duurzame) energie, zorg en welzijn, wet- en regelgeving, etc. In de eerste drie maanden van 2015 wil Huib Sneep gericht werken aan het uitbouwen van het netwerk. Wie beschikt over waardevolle professionele kennis, wie kan samenwerken met een ambtelijke organisatie en geen belangen verstrengelt, kan een cv sturen naar burgerkennisnetwerk@schiedamsdoen.nl.

Wederzijdse en gelijkwaardige inbreng

Wethouder Houtkamp: “SchiedamsDOEN is gericht op een betere samenwerking en communicatie tussen Schiedammers en de gemeentelijke organisatie. Dus zal ik de samenwerking binnen de organisatie zeker blijven aanmoedigen. Dat maakt het werk voor iedereen leuker.” Houtkamp is er blij mee dat met het kennisnetwerk de deskundigheid in de stad beter wordt benut. “Die bijdrage gaat verder dan een vrijblijvend advies. We gaan echt uit van een wederzijdse en gelijkwaardige inbreng van kennis en visie.”

combi foto's 4, 15-12-2014

 

Deelnemers in netwerk 

Op dit moment hebben zich al de volgende leden voor het Burgerkennisnetwerk aangemeld: Anke Bodewes (onroerend goed), Joke Gaasbeek (onderwijs en ecologie), Elly Kruithof (zorg, AWBZ, ouderenzorg), Els de Bruijn (zorg), Ron Klein Breteler (planologie, stedebouw), Krispijn Beek (duurzame economie), Herbert Nikkels (beheer openbaar groen, stadslandbouw), Herman Gels (duurzame energie), Haydee Sheombar (e-governance, smart cities), Jan Willem van de Marel (wonen, onroerend goed), Dolf Bierhuizen (innovatie en mobiliteit), Radboud Sinnecker (organisatieadvies), Bart Engberts (veiligheid), Ronald Loch (groen, bomen) en Huib Sneep (innovatief groen, bomen en duurzame energie).

Afspraken Burgerkennisnetwerk Schiedam

Schiedam kent sinds 2014 het ‘Burgerkennisnetwerk’. Dit kennisnetwerk bestaat uit inwoners van Schiedam die vrijwillig hun deskundigheid willen inzetten voor de gemeenschap. Initiatiefnemer is Huib Sneep. Zijn voorstel kreeg de meeste stemmen bij de SchiedamsDOEN – ideeënoproep eind 2013. SchiedamsDOEN is gericht op een betere samenwerking en communicatie tussen Schiedammers en de gemeentelijke organisatie.

Het kennisnetwerk bestaat uit deskundigen op het gebied van de inrichting van de openbare ruimte, (duurzame) energie, zorg en welzijn, wet- en regelgeving, etc. En het netwerk blijft groeien op andere gebieden. Dankzij het kennisnetwerk wordt de deskundigheid die in de stad aanwezig is, benut bij de voorbereiding en de uitvoering van gemeentelijk beleid en gemeentelijke projecten. De bijdrage gaat verder dan een vrijblijvend advies. Er is sprake van een wederzijdse, gelijkwaardige, inbreng van kennis en visie.

Bij de start van het netwerk is een aantal afspraken gemaakt. Op basis van wederzijds vertrouwen starten burgers en gemeente een spannend proces. Een begeleidingscommissie, bestaande uit twee ambtenaren en twee burgers, evalueert regelmatig de uitgevoerde projecten en bekijkt op basis van die evaluatie of de aanpak moet worden bijgesteld.

Wat is er afgesproken?

 • Het burgerkennisnetwerk is inzetbaar bij de ontwikkeling van beleid en de opzet en uitvoering van de meest uiteenlopende projecten, zowel abstract-beleidsmatig als praktisch-uitvoerend.
 • Het netwerk levert gevraagd en ongevraagd advies. De gemeente informeert het burgerkennisnetwerk over komende activiteiten, onderhoudsplannen of beleidstrajecten.
 • De samenwerking van ambtenaren met leden van het burgerkennisnetwerk wordt binnen de gemeente aangemoedigd.
 • De inzet van de burgerdeskundigen is aanvullend op reguliere participatie- en inspraaktrajecten.
 • Gemeente en burgerdeskundigen zoeken samen naar passende vergadermomenten.
 • De resultaten van de samenwerking tussen burgerdeskundigen en ambtenaren zijn onderwerp van de gebruikelijke toetsing en besluitvorming door het College van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad.
 • Het burgerkennisnetwerk is geen ‘organisatie’. Het start als een transparante database. De deelnemers van het netwerk bepalen hoe het ‘beheer’ in de toekomst wordt geregeld.
 • Er kan sprake zijn van een mogelijk commercieel belang van een of meerdere adviseurs uit het burgerkennisnetwerk.  De partners zorgen ervoor dat de schijn van belangenverstrengeling wordt vermeden. Bij de start van elk adviestraject wordt hieromtrent een procesafspraak gemaakt.

Kenmerken van de burgerdeskundige

De burgerdeskundige:

 1. Beschikt over waardevolle professionele kennis.
 2. Is in staat om binnen de dynamiek van de ambtelijke werkomgeving samen te werken met de ambtelijke (of door de gemeente ingehuurde) professionals.
 3. Ontvangt geen beloning voor haar/zijn inbreng.

Het ingediende voorstel:

De indiener stelt voor dat de gemeente in de voorbereiding van projecten in de buitenruimte op basis van gelijkwaardigheid gaat samenwerken met Schiedamse burgers die professionele kennis hebben. De in te zetten burgers hebben van te voren aangegeven dat ze hun vakkennis om niet willen inzetten voor de verbetering van de kwaliteit op dat onderdeel waar zij zelf deskundig in zijn. Per project kunnen meerdere burgers (met diverse specialismen) meewerken wanneer het project dat vraagt. De in te zetten burgers doen mee vanaf de start van de voorbereiding . Ze spelen ook een rol in de communicatie over het project naar de overige burgers van Schiedam. Omdat ze meestal al lang in de stad wonen, weten ze wat er in die wijk speelt en waar behoefte aan is. Met hun vakkennis kunnen ze direct antwoorden geven op vragen van hun medeburgers.

Deskundige burgers kunnen zich aanmelden bij de initiatiefnemer. Deze bouwt een database op met daarin het CV. Wanneer een project van start moet gaan, wordt de betreffende burger gevraagd of hij tijd en zin heeft om aan dat project mee te doen.

Vervolgens is de burgerdeskundige een gelijkwaardig lid van het projectteam.

Schiedammers en de gemeente winnen hiermee dat de vakkracht van Schiedammers wordt ingezet en dat de grote lokale kennis over de wijk wordt benut. Burgers hebben veel vertrouwen in informatie die door deskundige medeburgers wordt gegeven en medeburgers zijn gemakkelijk bereikbaar en toegankelijk. De gemeente krijgt veel meer draagvlak voor haar beslissingen als die gedragen worden door op dat gebied deskundige burgers.

Hier is op groengebied door de indiener van het voorstel en de gemeentelijke afdeling Beheer Openbare Ruimte al vele jaren ervaring mee opgedaan. En: het kost helemaal niets.


Ook een goed voorstel voor SchiedamsDOEN? Mail naar post@schiedamsdoen.nl en vermeld duidelijk je naam, telefoonnummer en e-mailadres.

Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.