Schiedammers & de stad samen aan de slag

68. Zorg voor meer continuïteit

Echt samenwerken ontstaat door over een langere periode aan gezamenlijke doelen te werken. Dat veronderstelt wederzijds vertrouwen en een goede wederzijdse uitwisseling van kennis en ervaring. Daarvoor zijn stabiele verhoudingen nodig. En die bereik je door er voor te zorgen dat de bewonersvertegenwoordigers aan hun wijk of straat reële resultaten kunnen laten zien. Van de ambtelijke zijde is er gedegen kennis van de stad én de situatie in de betreffende wijk of situatie nodig, en er moet ook van betrokkenheid blijk wordt gegeven. Daarvoor is continuïteit binnen de ambtelijke organisatie noodzakelijk, en zijn er ambtenaren nodig die ook dingen voor elkaar krijgen. Iets waar het nu vaak aan ontbreekt.

Van bewonerszijde wordt vaak al heel veel tijd en energie geïnvesteerd in projecten die samen met de gemeente worden opgezet. Maar aan echt resultaat waarmee men naar de achterban kan, ontbreekt het vaak. Dat frustreert actieve bewoners. Daarom ligt de bal nu eerst bij de gemeente die moet zorgen voor continuïteit binnen de ambtelijke organisatie (dus stabiele bemensing), betrokkenheid bij het wel en wee in de stad en goede mandatering.

Dit leidt tot meer onderling vertrouwen tussen burgers en gemeentelijke overheid, tot een grotere bereidheid van burgers tot participatie, en tot een meer leefbare en beter functionerende stad.

Indiener denkt dat dit voorstel geen extra kosten met zich meebrengt maar wel leidt tot een hoger rendement op reeds voorziene investeringen.


Dit voorstel is

buttons_afgewezen_frame

Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.